Upgrade to Chrome Upgrade to Firefox Upgrade to Internet Explorer Upgrade to Safari

Cardiff charity City Hospice has secured funding from The National Lottery to extend its provision of bereavement care in the community over the next four years.

With the support of The National Lottery, the charity’s free service, delivered by its experienced counselling team, will become available to more people across the city of Cardiff including families of City Hospice patients, community organisations, businesses and schools.

City Hospice’s bereavement care service includes face to face counselling for adults and children, group bereavement sessions, art psychotherapy and bereavement cafes in city locations.

Bereavement support and counselling will be available at City Hospice’s outreach clinics in the east, south and west of Cardiff, as well as Ty Hosbis in Whitchurch, with new weekend and evening sessions being introduced to increase the accessibility of the service.

To support the demand, City Hospice will be expanding its team of professional, accredited counsellors and arts psychotherapists. Additional training will also be offered to the charity’s volunteers to improve bereavement awareness skills.

Liz Booyse, Chief Executive of City Hospice, said: “Together with The National Lottery, we can make a positive difference to our community. This funding will extend the provision of our specialist bereavement care service and will provide a lifeline to people in Cardiff following the death of a loved one.

“By making our support easier to access, we are removing barriers and creating a more level playing field for people who require help. We hope our specialist team’s increased presence in the community will break down some of the stigma attached to asking for help with grief and lessen the loneliness and isolation people who are bereaved often feel.”

Two women sit in a room for art psychotherapy and bereavement counselling

Mae Hosbis y Ddinas, yr elusen o Gaerdydd, wedi sicrhau cyllid gan y Loteri Genedlaethol i ymestyn ei darpariaeth o ofal profedigaeth yn y gymuned dros y pedair blynedd nesaf.

Gyda chefnogaeth y Loteri Genedlaethol, bydd gwasanaeth rhad ac am ddim yr elusen, a ddarperir gan y tîm cwnsela profiadol, ar gael i fwy o bobl ledled dinas Caerdydd gan gynnwys teuluoedd cleifion Hosbis y Ddinas, sefydliadau cymunedol, busnesau ac ysgolion.

Mae gwasanaeth gofal Hosbis y Ddinas i rai mewn galar yn cynnwys cwnsela wyneb yn wyneb ar gyfer oedolion a phlant, sesiynau grŵp i rai mewn profedigaeth, seicotherapi celf a chaffis profedigaeth mewn mannau o gwmpas y ddinas.

Bydd cymorth profedigaeth a chwnsela ar gael yng nghlinigau allgymorth Hosbis y Ddinas yn nwyrain, de a gorllewin Caerdydd, yn ogystal â’r Tŷ Hosbis yn yr Eglwys Newydd, gyda sesiynau newydd ar y penwythnos a gyda’r nos yn cael eu cyflwyno i ymestyn hygyrchedd y gwasanaeth.

I gynorthwyo’r galw, bydd Hosbis y Ddinas yn ehangu’r tîm o gwnselwyr proffesiynol, achrededig a seico-therapyddion celf. Bydd hyfforddiant ychwanegol hefyd yn cael ei gynnig i wirfoddolwyr yr elusen i wella eu sgiliau ymwybyddiaeth o rai mewn profedigaeth.

Yn ôl Liz Booyse, prif weithredwraig Hosbis y Ddinas: “Gyda’r Loteri Genedlaethol, gallwn wneud gwahaniaeth cadarnhaol i’n cymuned. Bydd y cyllid hwn yn ymestyn darpariaeth ein gwasanaeth arbenigol o ofal i rai mewn profedigaeth ac yn darparu cysur i bobl yng Nghaerdydd yn dilyn colli anwyliaid.

“Trwy wneud ein cymorth yn haws i’w gyrraedd, rydyn ni’n dileu rhwystrau ac yn creu gwell chwarae teg i bobl sydd angen cefnogaeth. Rydyn ni’n gobeithio bydd presenoldeb cynyddol ein tîm arbenigol yn y gymuned yn dileu peth o’r stigma sy’n gysylltiedig â gofyn am help gyda galar a lleihau’r unigrwydd a’r arwahanrwydd y mae rhai mewn profedigaeth yn ei deimlo’n aml.”

How to Get Involved

There are plenty of great ways to get involved and help raise money for City Hospice. Any funds raised have a massive impact on our charity and we're so grateful to all those who give up their time for us.

Volunteer

Volunteer

Volunteering is for everyone and we're sure to have a role that will be of interest to you.

Volunteer with us
Volunteer

Fundraise

Whether you bake a cake or run a half marathon, every pound you raise will help us ensure we can keep being there for patients and their families throughout Cardiff.

Fundraise for City Hospice
Donate

Donate

Your donation can help us continue to care for patients with cancer and other life limiting illnesses, and their families, in Cardiff.

Make a donation

Other great ways to get involved: Platinum Pledge Gift in Your Will